நேரங்களை முந்திச்செல்லும் மானுட பூமியில் பூக்கள் மீதும் நெருப்பெரியும் அக்கினிப் பயணங்களில் தவறவிடப்பட்ட சில சுவடுகளின் அழியா ரேகைகள் இங்கே பதியபடுகின்றன ! வாழட்டும் தலைமுறை ....! !..........பிரியமுடன் சீராளன்
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

புதன், 15 ஜூலை, 2020

தாய்மையின் இலக்கணம் நீயே !நூலினைப் போலொரு சேலை - அதை
நூற்கையில்  மணத்திடும்  பெண்மனச் சோலை
பாலினை ஊட்டிடும் தாயே - உன்
பண்பினைப் பேணிடும்  பச்சிளம் சேயே !

உன்னதம் என்பது தாய்மை  -அதை
உணர்த்தி இருந்தது  உம்பரின் வாய்மை
தன்னலம் பேணிடாள் உன்னால்  - தகை
தாங்கிய மாந்தரைத் தந்துளாய்  தன்னால் !

காலையி ரவென அறியாய்    - உன்
கண்விழி தூங்கிய கணப்பொழு  தறியாய்
வேலைகள் ஆயிர மாயும் - பசி
வேட்கையில்  விம்மிய மழலையில் சாயும் !

நள்ளிய வள்ளலாய் இருப்பாய்  - சுய
நலன்கள் மறந்துடல் நோவிலும் தவிப்பாய்
துள்ளிய மகநுதல் மோந்து - படும் 
துயர்களை வருடியே ! தூவுவாய் சாந்து !

வெட்டிய உறுப்பதன்  வலியும் - பின்
வீறிடும் மகக்குரல் கேட்டதும் நலியும்
கொட்டிய குருதியின் களைப்பு - உன்
கொஞ்சலில் மறைத்திடும் குழைந்தையின் நகைப்பு !

எத்தனை பிறவிகள் எடுத்தும் -நின்
உயிர்மையின் சிறப்பினை உலகமே ! கெடுத்தும்
அத்தனை பிறவிகள் தோறும் - நிறை 
அன்பால்  பெற்றவுன்  அணுக்களே நாறும் !

கவிதையில் பொய்களும் இன்றிப்  - பல
கவிஞரில் கருப்பொருள் தேக்கினாய் நன்றி
பவித்திரம் ஆனவள் உன்னால் - இந்தப்
பாருல கழகுறும் பாரடி தன்னால் !

புதன், 27 பிப்ரவரி, 2019

பாட்டரசர்க்கோர் பாமாலை !அன்னை மொழிக்கொரு ஆணிவேர் ஆகிப் - பல
.....ஆண்டு களாய்த்தமிழ் அளித்திடும் யோகி!
தன்னை நினைந்தவர் தாகமும் அறிவார் - பாத்
.....தடையற ஊட்டியே தம்நிறை வடைவார்!
என்னை யுமோர்கவி ஆக்கிட வந்தார் - தினம்
.....எதுகை மோனையி லக்கணம் தந்தார்!
முன்னைப் பயனென முகிழ்த்துள உறவர் - பலர்
.....முயற்சியில் கைதரும் முத்தமிழ் மறவர்!

நெய்தல் சிறப்புறும் நிலத்தக வொழுக்கம் - கம்பன்
.....நினைவு சுமந்தவர் கவிதைகள் பழுக்கும்!
உய்யும் வழிதனை உணர்த்தியே நிற்பார் - தமிழ்
.....ஊன்றும் நெறிகளை உயிர்ப்புடன் கற்பார்!
பெய்யும் மழைதனைப் பெற்றிடும் மேகம் - கடல்
.....புகுந்ததை அள்ளியே போக்கிடும் தாகம்!
பொய்கை மலரிதழ் புகுந்திடும் தேனாய் - கவி
.....பொலிந்திடும் பாவலர் பறந்திடும் வானாய்!

மஞ்சரி போட்டுயிர் மன்றத்தில் ஏற்றித் - தமிழ்
.....மகனென வாழ்த்தியே மகிழ்ந்துளம் போற்றி
விஞ்சியே நீர்..தரும் வியன்றமிழ் கற்பேன் - பலர்               
....வியந்திடப் பாக்களை விதைத்துமே நிற்பேன் !
எஞ்சிய காலமும் இயன்றமிழ் பாடக் - கலை
....எழிலென விளங்கிடும் காப்பியம் சூடப்
பஞ்சக ரத்தனைப் பணிந்தசை படிப்பேன் - புகழ்
....பாரதி தாசரைப் பாட்டிலே வடிப்பேன் !

பாவலர் .வீ. சீராளன்
27-02-2019

புதன், 20 ஜூன், 2018

வெள்ளொத்தாழிசை


நேரிசை  வெள்ளொத்தாழிசை !

தாய்மொழிச் சிறப்பு !

நாவாரப் பாடும் நறுந்தமிழே ! நற்குரவர்
தேவாரப் பாட்டின் திருத்தமிழே - கோவாத
பூவாரம் ஆவாய் பொலிந்து !

நற்றுணை ஆகும் நறுந்தமிழே ! நற்குரவர்
சொற்றுணை ஆகும் சுடர்தமிழே - பற்றுடனே
பொற்றுணை ஆவாய் பொலிந்து !

நன்னெறி ஊட்டும் நறுந்தமிழே ! நற்குரவர்
தன்னெறி காட்டும் தனித்தமிழே - மன்பதையின்
பொன்னெறி ஆவாய் பொலிந்து !இன்னிசை வெள்ளொத்தாழிசை!
 
மானிடம் காப்போம் !

வண்ணக் கனவுகளில் வாழும் மனிதர்களின்
எண்ணக் குவளைகளில் ஏந்தும் பகையழிய
பண்ணைக் கொடுப்போம் பணிந்து !

வல்லார் அடிமைகளாய் வாழும் மனிதர்களின்
சொல்லாத் துயர்களையத் தோகை மனம்விரித்துப்
பல்லாண் டணைப்போம் பணிந்து !

வாசம் மதுவென்று வாழும் மனிதர்களின்
வேசம் களைந்தெறியும் வேட்கை தருவித்துப்
பாசம் கொடுப்போம் பணிந்து !

 
பாவலர் வீ.சீராளன்  

ஞாயிறு, 29 நவம்பர், 2015

வெண்பாக் கொத்து ! மொழியானவள் !குறள் வெண்பா !


அன்பில் முகிழ்ந்த அருந்தமிழாள் இவ்வுலகில்
முன்னை முகிழ்த்த மொழி !

 நேரிசை சிந்தியல் வெண்பா !

அன்பில் விளைந்த அருங்கவியால் ஆன்றோரும்
மன்புகழ் பாடி வளம்சேர்க்க - என்றென்றும்
முன்னின்று காக்கும் மொழி!

இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா !

அன்பில் அணைத்தொருகை ஆடை களைந்தொருகை
இன்பக் குளியலுடன் இன்னிசையும் தந்துவிட
அன்னையே ஆர்த்த மொழி !

நேரிசை வெண்பா !


அன்பில் மலரும் அடிநெஞ்சில் தேன்சுரக்கும்
பொன்னின் நிகராய்ப் பொலிந்திருக்கும் - என்னவளின்
கன்னக் குழியின் கவிதை இலக்கணத்தில்
முன்னே இருக்கும் மொழி !

இன்னிசை வெண்பா !


அன்பில் பிறப்பொளிரும் ஆன்ம வலம்மேவும்
சின்னவள் மூச்சென்று செங்காந்தள் பூத்திருக்கும்
புன்னை வனக்குயிலும் பூபாளம் பாடிநிற்கும்
என்னுயிரும் ஏற்ற மொழி !

பஃறொடை வெண்பா!

அன்பில் அகம்நிறையும் ஆயுள் அதிகரிக்கும்
முன்பின் முடிவென்ற மூத்தோரின் - பொன்னுரைகள்
சென்னி புகுந்தளிக்கச் சித்தம் தெளிவடையத்
துன்னார் தவறைத் தொலைவாக்கும் ! ஔடதமாய்
வன்மம் மறைக்கும் மொழி !

இலக்கண விளக்கம்
வெண்பா கொத்தெனும் இப்பாட்டில் குறள் வெண்பா, நேரிசைச் சிந்தியல் வெண்பா, இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா, நேரிசை வெண்பா, இன்னிசை வெண்பா, பஃறொடை வெண்பா இடம்பெறவேண்டும்.

அனைத்து வெண்பாக்களிலும் முதல் சீர் ஒன்றாக வரவேண்டும். ஈற்றுச்சீரும் ஒன்றாக வரவேண்டும்.

மேல் உள்ள வெண்பாக்கள் 'அன்பில் ', என்ற சீரை முதல் சீராகக் கொண்டுள்ளன. 'மொழி ' என்ற சீரை ஈற்றுச் சீராகக் கொண்டுள்ளன.

பிரியமுடன் சீராளன் !

திங்கள், 23 நவம்பர், 2015

ஈழம் பிறக்கும் இனிய நாள் !

             
             


கருவோடு  இனமழித்துச் சென்றான் - உலகின்
       கொல்லாமை கற்பித்த புத்தனையும் கொன்றான்
விருத்தியில்லை இனியென்றான் ஈழம்  - அவன்
       விழியறியா(து)  மாவீரம் விதைத்திட்ட ஆழம்
தெருவோடு சுமந்திடுவான் ஒருநாள் - பாவத்
       தேகத்தை அழித்தெமக்குத் தந்திடுவான் பெருநாள்
உருவாகும் ஈழத்தின் ஒளியில்  - அவன்
       உணர்வெல்லாம் சருகாகும் மரணத்தின் குழியில் !

சொல்லல்ல இக்கவியின்  ஊற்று - ஈழச்
       சோகத்தில் எரிகின்ற செந்தமிழின் கீற்று
எல்லோரும் வணங்குகின்ற வாரம் - இனியும்
       எமக்கில்லை கண்ணீரின் கனம்கொண்ட பாரம்
வில்லெடுத்து வேங்கையெனக் காட்டு  - பகை
       விடமழித்த புகழ்சொல்லி இடைவாளைத் தீட்டு
வல்வையதன்  புதல்வனுடன்  மீழ்வோம்  - எங்கள்
      வரலாற்றுத் தமிழோடு வம்சத்தை ஆள்வோம்  !

கார்த்திகை பூக்கின்ற மாதம்  - உயிரில்
       கண்விழிக்கும் மாவீரர் உரம்கொண்ட நாதம்
போர்க்களத்தில் பொழிந்திடுமே மேகம் -  மறவர் 
       பூதவுடல்  பூரிக்க உயிர்கொள்ளும் தேகம்
ஆர்ப்பரிக்கும் கடல்போல  எழுவீர் - இனம்
      ஆள்கின்ற வலிமையெலாம்  தந்திட்டு போவீர்
போர்ப்படையில் புகழ்சேர்த்தல் சிறப்பு - அந்தப் 
      பொறிமுறையே விரைவாக்கும் ஈழத்தின் பிறப்பு !

                                வீர வணக்கம்


வெள்ளி, 13 நவம்பர், 2015

அழகே தமிழே எனதுயிரே !

          
(அறுசீர் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் )
             =========================


தன்னுயிர் போகும் போதும்
       தண்டமிழ் பாடும் மாந்தர்
பொன்னுடல் எரியும் போதும்
       பூந்தமிழ் வாசம் வீசும்!
என்னுயிர் சுமக்கும் கூட்டில்
       இருந்திடும் ஆசை கோடி!
தொன்மையாம் தமிழைப் பாடிச்
        சூழ்புகழ் காண வேண்டும் !

சுந்தரத் தமிழே உன்னைச்
        சுமந்திடும் என்றன் நாவில்
மந்திரச்  சொல்லாய் நாளும்
        மகிழ்நிறை வாக்க வேண்டும்!
சிந்துரம் இட்டே நெற்றி
        சிறப்புறும்  மாந்தர் போன்றே
வந்தருள் செய்வாய் தாயே!
        வளமெலாம் சேர்ப்பாய் நீயே!

கற்றறிந் துலவும் மாந்தர்
        காரிகை நன்னூல் தம்மால்
பெற்றறிந் தோங்கும் வண்ணம்
        பிழையறக்  காப்பாய் அம்மா!  
மற்றறி வோங்க செய்தே
        மன்பதை வெல்ல வைப்பாய்!
சிற்றறி வழித்தே தூய
        செந்நெறி ஊட்டு வாயே!

எந்தையும் தாயும் போலும்
        இணையிலா மக்கள் போலும்
விந்தையாம் உலகைக் காக்கும்
        வேதியன்  அருளைப் போலும்
சிந்தையில் தோன்றும் எல்லாம்
        செழிப்புற வேண்டும் தாயே!
அந்தமிழ்  அமுதை ஊட்டி
        அவனியில் என்னைக் காப்பாய்!

பிரியமுடன் சீராளன்

திங்கள், 14 செப்டம்பர், 2015

கைகொடுப்போம் வாழ்வளிப்போம் !

                                         பட  உதவி :- நன்றி www.pathivu.com


ஈழமெனும் திருநாட்டில் இனிதே வாழ்ந்தும்
       இடம்பெயர்ந்து அலைகின்ற சொந்தம் எல்லாம்
வாழவழி இல்லாமல் தவிக்கும்  எங்கள்
       வம்சத்தின் நிலைதன்னை எண்ணிப் பார்ப்போம்
தாழமுக்கம் போல்வந்த போரின் மீதம்
       தவிப்புகளை விட்டேகிக் கலைந்த போதும்
ஏழை'எனும் நாமத்தால் எங்கள் மக்கள்
       எதிர்காலம் அழிவதுதான் இன்னும் ஏனோ ?