நேரங்களை முந்திச்செல்லும் மானுட பூமியில் பூக்கள் மீதும் நெருப்பெரியும் அக்கினிப் பயணங்களில் தவறவிடப்பட்ட சில சுவடுகளின் அழியா ரேகைகள் இங்கே பதியபடுகின்றன ! வாழட்டும் தலைமுறை ....! !..........பிரியமுடன் சீராளன்
Blogger Tips and TricksLatest Tips And TricksBlogger Tricks

வெள்ளி, 3 ஜனவரி, 2014

அழகிய தமிழ் - றகர ரகரச் சொற்கள்அரம் - ஓர் ஆயுதம்
அறம் - தருமம்

அரவு - பாம்பு
அறவு - நீக்கம், முடிவு

அரன் - சிவன்
அறன் - தருமம்

அரா - பாம்பு, சிவனே
அறா - நீங்கா, நீங்காத (அம்புறாத்துணி)

அரி - காய்களை சிறிதாயறு, பொருள்களைச் சிறிது சிறிதாக சேர், பயிர்களை                அறு, எறும்பு போல் பொருள்களைத் தின், அரிக்கட்டு, திருமால்
அறி - தெரிந்து கொள்

அரு - வடிவில்லாதது, அரிய, அருமையான
அறு - நீங்கு, ஆறு


அருகு - பக்கம், குறைவாகு
அறுகு - ஒரு புல்

அரை - பாதி, இடை, மாவாக்கு, துவையலாக்கு
அறை - அடி, அரங்கு

ஆரை - ஒரு கீரை, சக்கரவுறுப்பு
ஆறை- ஆற்றூர் எனபதன் மரூஉ

இர - வேண்டு, பிச்சையெடு
இற - சா, அளவுகட

இரக்கை - பிச்சையெடுத்தல்
இறக்கை - சாதல், சிறகு

இரங்கு - அருள்கூர்
இறங்கு - கீழ்வா

இரப்பு - பிச்சையெடுத்தல்
இறப்பு - சாவு, இறவாணம்

இரவு - இரவு
இறவு - முடிவு

இரா - இரவு, இருக்கமாட்டா
இறா - இறால்

இராட்டு - கைராட்டினம்
இறாட்டு - இறால்

இரு - தங்கு, உட்கார், காத்திரு, வாழ்ந்திரு, இரண்டு
இறு - முடி, அறு, செலுத்து

இருக்கு - முதல் ஆரிய வேதம்
இறுக்கு - இறுகச்செய்

இரும்பு - ஓர் உலோகம்
இறும்பு - குறுங்காடு

இரை = விலங்குணவு
இறை = சிதறு, இழு, தெறி, சிறிது, வளைவு, முன்கை வரி, அரசன், கடவுள்

உரவு = வலிமை
உறவு = கலந்து வாழ்தல்

உரி = கழற்று, தோலுரி, தோல், அரைப்படி, ஒரு சொல்வகை உரிமை
உறி = பாத்திரம் வைக்கத் தூக்குங் கருவி

உரிஞ்சு = உரசு, தீண்டு
உறிஞ்சு = (வாயால்) உள்ளிழு

உரு = வடிவம். நிறம், பாட்டு, அச்சம், பொருள், மந்திரம்
உறு = பொருந்து, மிகுந்த

உருமு = இடி
உறுமு = நாய்போல் முறுமுறு

உருமி = புழுங்கு
உறுமி = ஒரு வகைப்பறை

உரை = சொல், உரசு, சொல், அருத்தம், புகழ்
உறை = இறுகு, தங்கு, மூடி

எரி = வேகு, காந்து, சின, நெருப்பு
எறி = எறிதல்

ஏரல் = பிராணிகள் ஊர்வதால் நிலத்தில் விழும் கோடு
ஏறல் = ஏறுதல்

ஒரு = ஒரு
ஒறு = தண்டி(தண்டனை கொடுத்தல்)


கர = மறை
கற = பீச்சு

கரகரப்பு = தொண்டையரிப்பு
கறகறப்பு = தொண்டையில் நீரொலித்தல்

கரம் = கை, மயம்
கறம் = வர்மம்

கரி = அடுப்புக்கரி, யானை, கருப்பாகு, தீ
கறி = தொடுகறி, இறைச்சி, புல்லைக்கடி

கரு = கருப்பாகு, முட்டை, கருப்பம், மூலம், கரிய
கறு = கோபி, கருப்பாகு

கருப்பு = கரிய நிறம்
கறுப்பு = கரிய நிறம், கோபம்

கரை = (திரவத்தில் அல்லது நீரில்) கரை, கத்து, அழை,அழு, அணை,                       எல்லை, பங்கு
கறை = களங்கம், இரத்தம்

கிரி = மலை
கிறி = இடும்பு, கிறுக்கு

குரம் = குளம்பு
குறம் = குறி சொல்லல், ஒரு வகைப்பிரபந்தம், ஒரு கலம்பக வுறுப்பு

குரவன் = பெரியோன்
குறவன் = ஒரு குலத்தான்

குரங்கு = ஒரு விலங்கு
குறங்கு = தொடை

குரவை = ஒரு கூத்து
குறவை = ஒரு மீன்

குரு = நிறம், ஆசிரியன், சிறு கொப்புளம்
குறு = கொய், குட்டையான (குறுகுறு = இரட்டைக்கிளவி)

குருகு = நாரை, கொக்கு, அன்னம்
குறுகு = கிட்டு, சுருங்கு

குருக்கு = ஒரு செடி
குறுக்கு = சுருக்கு, ஊடே, நடுமுதுகு

குருமா = ஒரு வகைக் குழம்பு
குறுமா = சிறு விலங்கு

குருமான் = குருவின் மகன், ஒரு குலம், விலங்கின் குட்டி
குறுமான் = சிறுமான், சிறுமகன்

குரும்பை = (தென்னை, பனை முதலியவற்றின்) பிஞ்சு
குறும்பை = ஓர் ஆடு

குரை = குலை, குலைத்தல், ஓர் அசைநிலை
குறை = சுருக்கு, நிரம்பாமை, குற்றம்

கூரை = முகடு
கூறை = பிண ஆடை, தேவை

சிரை = மயிர் வறண்டு
சிறை = தடு, காவற்கூடம்

சுரா = மதுபானம்
சுறா = ஒரு வகை மீன்

சூரை = ஒரு செடி
சூறை = கொள்ளை, சுழற்காற்று (சூறாவளி)

செரி = சீரணி
செறி = திணி, அடக்கு, நெருங்கு, ஓர் அணி

செரு = போர்
செறு = கோபி, அழி, நெருங்கு, நிறை, திணி, அடக்கு, வயல்

சொரி = பொழி

சொறி = பறண்டு, தினவு, தேய், ஒரு நோய், சுரசுரப்பு

தரி = அணி,தங்கு,பொறு
தறி = வெட்டு, கம்பம், முளை

தரிப்பு = கடுக்கன்
தறிப்பு = வெட்டுதல்

தரு = மரம், தருகிற
தறு = கட்டு, முடி

திரம் = உறுதி, ஒரு தொழிற்பெயர் விகுதி
திறம் = வலிமை, பக்கம், கூறுபாடு, வகை

திரை = மேலிழு, திறன் அலை போல் மேடுபள்ளமாகு, தோற்சுருக்கு, அலை
திறை = கப்பம்

துர = செலுத்து
துற = பற்றுவிடு, நீக்கு

துரு = அழுக்கு
துறு = நெருங்கு

துரை = பிரபு, வெள்ளைக்காரன்
துறை = நீர்நிலையில் இறங்குமிடம், துவைக்கும் இடம், கப்பல் நிலையம்,               பிரிவு

தெரி = தோன்று, அறி, (தெரிவு செய்தல்)
தெறி = இறைத்து விழு, தகர்ந்து விழு, விரலாற் சுண்டு

தெரு = வீதி
தெறு = அழி

தேரல் = ஆராய்தல்
தேறல் = தெளிதல், தேன், பரீட்சையில் தேறுதல்

நரை = மயிர் வெளு, வெண்மயிர், வெள்ளை
நறை = தேன்

நிரை = வரிசையாய் வை, வரிசை, மந்தை, ஒரு செய்யுள் அசை வகை
நிறை = நிரம்பு, நிரப்பு, கனம், நிறுத்தல், நிறைவு, மனவடக்கம்

நெரி = உடை, நொறுங்கு, நெருக்கு, நசுக்கு, விரல் சுடக்கு
நெறி = வழி, அண்டை, மதம், புருவத்தை வளை, மயிர்ச்சுருள்


பர = விரி,பரவு,மற்ற
பற = பற(த்தல்)

பரவை = கடல், செவி வழக்கு, சுந்தரமூர்த்தியின் முதல் மனைவியின் பெயர்
பறவை = பட்சி

பரம்பு = பரவு, அடி (பரம்படித்தல் - உழுத நிலத்தைச் சமப்படுத்துதல்)
பறம்பு = பாரியின் மலை

பரி = இரங்கு, வருந்து, விரும்பு, அன்புகூர், ஓடு, ஒரு முன்னெட்டு, குதிரை
பறி = பிடுங்கு, அபகரி, தோண்டு, வலை, தோண்டல், பொன்

பரை = பார்வதி
பறை = சொல், மேளம், ஒரு குலம்

பாரை = கம்பி
பாறை = பெருங்கல், கல்நிலம்

பிர = ஒரு வடமொழி உபசர்க்கம்
பிற = தோன்று, உண்டாகு, மற்ற

பிரை = புளித்த மோர்
பிறை = குறைச்சந்திரன், சந்திரன்கலை

புரம் = ஊர், நகர், காப்பு
புறம் = பக்கம், முதுகு, பின்பு, வெளி, புறப்பொருள்

புரவு = காப்பு, ஆட்சி
புறவு = முல்லை நிலம், புறம்போக்கு, புறா

பெரு = பெரிய
பெறு = அடை, பிள்ளைபெறு, விலைபெறு, மதிப்புப்பெறு

பொரி = தானியம் வறு, பொரிபோலெழும்பு, தீ, வறுத்த தானியம்
பொறி = தீட்டு, எழுது, செதுக்கு, தீத்துகள், எழுத்து, புலனுறுப்பு, இயந்திரம், பிடிகருவி

பொரு = ஒப்பாகு, பொருத்து, போர் செய்
பொறு = சும, சகி, காத்திரு

பொருக்கு = சோற்று வடு
பொறுக்கு = ஒவ்வொன்றாயெடு, தெரிந்தெடு

பொருப்பு = மாலை
பொறுப்பு = உத்தரவாதம்

மர = கடினமாகு, உணர்ச்சியறு, மரத்தாலான
மற = நினைவறு, மறக்குல, வீர

மரம் = விருட்சம்
மறம் = வீரம், பாவம், ஒரு குலம்

மரல் = ஒரு பூண்டு
மறல் = வீரம், பாவம், சினம்

மரி = இற
மறி = தடு, மடக்கு, திரும்பு, ஒரு வகை ஆடு, சில  விலங்குகளின் பெண்பால்            

மரு = பொருத்து, வாசனை, ஒரு பூண்டு, மணமகனுக்குப் பெண் விருந்து               வீட்டில் செய்யும் முதல் விருந்து
மறு = மறு(த்தல்),குற்றம், களங்கம், மற்ற

மருகு = மருக்கொழுந்து
மறுகு = மயக்கு, வீதி

மரை = ஒரு வகை மான், விளக்குக்காய், திருகுச்சுரை, தாமரை
மறை = ஒளி, ஒளிவு, இரகசியம், வேதம், மறுத்தல்

மாரன் = மன்மதன்
மாறன் = பாண்டியன், பகைவன்

முருகு = வாசனை, இளமை, அழகு, முருகன், ஒரு காதணி
முறுகு = திருகு, பதங்கடந்து வேகு

முருக்கு = ஒரு மரம்
முறுக்கு = திருகு, அதட்டு, அச்சுறுத்து, ஆரவாரி, திருக்கு, ஒரு பலகாரம்

வரம் = வரம்
வறம் = வறட்சி

வரை = வரை(தல்), நீக்கு, பொருந்து, வரி, கணு, மூங்கில்,மலை, அளவு
வறை = பொறித்த காய்கறி

விரகு = தந்திரம்
விறகு = எரிக்குங்கட்டை

விரல் = விரல் 
விறல் = வெற்றி, வல்லமை, மெய்ப்பாடு, சமத்துவம்

விரை = விதை,வேகமாகு
விறை = கடினமாகு, நீள், இறந்துடம்பு நீள், குளிரால் நடுங்கு

வெரு = அச்சம்
வெறு = பகை, நிரம்பு, ஒன்றுமில்லாத, தனியான


நன்றி: மு. தேவநேயப்பாவாணர் எழுதிய உரைநடை இலக்கணமும்                 கட்டுரை எழுதும் முறையும் என்ற நூலில் இருந்து தொகுத்து தமிழ் மன்றத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் பாரதிக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள் 

12 கருத்துகள்:

 1. மிகவும் அருமையான தொகுப்பு... நன்றி...

  பதிவாகிப் பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி...

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. வணக்கம் தனபாலன் சார் !

   தங்கள் வருகைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றிகள்
   வாழ்கவளமுடன்

   நீக்கு
 2. தங்களுக்கும், தங்களின் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த 2014 இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்...

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. நன்றிகள் !
   தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன்

   நீக்கு
 3. வணக்கம் சீராளன்!

  புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

  தந்தையாம் வள்ளலார் சிந்தனை உள்ளமேற்றி
  விந்தையொடு தந்தீர் வியந்து!

  மிக அருமையான அவசியமான தொகுப்பு!
  வளரட்டும் உங்கள் தொண்டு!..

  வாழ்த்துக்கள் சகோ!

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. வணக்கம் சகோ !

   தங்களுக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

   ஈரடி வெண்பாவில் ஈன்றகவி என்னுள்ளே
   சீரமைத்து சேர்க்கும் சிறப்பு !

   வாழ்த்துக்கள் சகோ வாழ்கவளமுடன்

   நீக்கு
 4. வணக்கம் !
  இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ....!

  விறல் மிக விரைத்திட்ட சொற்கள் தகும்
  உரு தர விரிவுறும்.

  ஆஹா இது நல்ல யோசனை பயன் படும் அனைவருக்கும். மிக்க மகிழ்ச்சி.
  நன்றி ....! தொடர வாழ்த்துக்கள்

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. இனிய வணக்கம் சகோ இனியா !

   தங்கள் வரவும் கருத்தும் கண்டு மகிழ்கிறேன் நன்றி
   படித்து பயன் பெறுங்கள்
   வாழ்க வளமுடன்

   நீக்கு
 5. அண்ணா அருமையான பதிவு... தொடருங்கள் என்னை போன்றவர்களுக்கு மிகவும் உதவும்... :)

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. இனிய வணக்கம் சகோ பிரியா !

   தங்கள் வரவும் கருத்தும் கண்டு மகிழ்கிறேன் நன்றி
   படித்து பயன் பெறுங்கள்
   வாழ்க வளமுடன்

   நீக்கு
 6. என் மகனின் 6 ஆம் தமிழ் ஒப்படைப்பு செய்ய மிகவும் உதவியாக இருந்தது. மிக்க நன்றி.

  பதிலளிநீக்கு
  பதில்கள்
  1. வாழ்த்துக்கள் வளம்பெற்று வாழட்டும் வரும் தலைமுறை

   நீக்கு